Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Information clause 

Obowiązek informacyjny dla: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY ZAKUPOWEJ eB2B.


Szanowni Państwo,

Pragniemy zapewnić, iż bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas niezmiernie ważne. Kwestią kluczową jest dla nas również zagwarantowanie prawidłowej realizacji Państwa praw wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego też zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, dalej jako „Szpital”.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu jest Pani Agata Strzelewicz,
tel. kontaktowy: (61) 86 912 09, adres e-mail: strzelewicz.agata@spsk2.pldaneosobowe@spsk2.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c i e RODO oraz przepisów Prawa Zamówień Publicznych a także przepisów z zakresu rachunkowości, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na organizatorze postępowań na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, w tym pracownicy i współpracownicy, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami Państwa danych mogą być również dostawcy usług zaopatrujących Szpital w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie Szpitalem (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, w tym firmy dostarczające usługę Platformy Zakupowej eB2B), a także dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z platformy eB2B oraz udziału w prowadzonym postępowaniu zakupowym. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Szpital korzystający z usługi Platformy Zakupowej eB2B. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane tylko w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Jako administratorzy Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo do:

- żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO).
W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie, mailowo albo osobiście w siedzibie Szpitala. W razie otrzymania od Państwa żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, Szpital zleca eB2B dokonanie modyfikacji danych Państwa konta.
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

Jednocześnie informujemy, że ze względu na cel przetwarzania danych oraz przepisy Prawa zamówień publicznych nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia i przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania.

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu.

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.